6D.KOA-022

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.09.2020

БОЗОРЗОДА НУРИДДИН ШОДИПУР — САФАРНОМА ҲАМЧУН ЖАНРИ ПУБЛИТСИСТИКА (масъалаҳои назарӣ, таърих ва амалия)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.09.2020

МУСТАҶОБОВА РУДОБА МУКАРРАМШОЕВНА — ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗӮӢ ВА ҲУНАРИИ АШЪОРИ ВАТАНДӮСТОНАИ КАМОЛ НАСРУЛЛО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.08.2020

САЙФИДДИНОВА ГУЛЧЕҲРА АЗИМОВНА — ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРӢ (дар заминаи маводи нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Озодагон» – 2000-2015)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

ОДИНАЕВА МАРХАБО ХАКИМОВНА — ОСВЕЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖУРНАЛАХ ТАДЖИКИСТАНА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

САЛИМЗОДА МАҶИД ОДИНА — ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ТОҶӢ УСМОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.04.2020

ИСМОИЛОВА ФАРЗОНА ҚАЮМОВНА — “МАТБУОТ ДАР ҶАНГҲОИ ИТТИЛООТӢ (ДАР МИСОЛИ ҲАВОДИСИ МИСР СОЛҲОИ 2011-2013)”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

ОХУНЗОДА НАСРУДДИН — СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ КИТОБИИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

АТОЕВ МУҲАММАДИҚБОЛ ИМОМУДИНОВИЧ — АНОСИРИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТӢ ДАР РӮЗНОМАИ «БУХОРОИ ШАРИФ»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2020

ҲАЙДАРОВА СУРАЙЁ АБДУРОЗИҚОВНА — ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ВА ҲОФИЗАИ ТАЪРИХӢ ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД»- И АБДУЛҲАМИД САМАД


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

АБДУҚОДИРЗОДА САИДМУКАРРАМ — ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА СУННАТИ ТАФСИРНИГОРИИ ҚУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ (АСРҲОИ X-XV)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

СОЛЕҲОВ МИРЗО ОДИНАЕВИЧ — САНОИИ ҒАЗНАВӢ ВА МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ НАЗМИ ТАСАВВУФИИ ФОРС-ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

ИНОЯТОВА ЗЕБИНИСО ПОДАБОНОВНА — МАВҚЕИ МУАЛЛИФ — НОҚИЛ ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТӢ (ДАР МИСОЛИ ЭҶОДИЁТИ ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

АМИРШОЕВА МАНЗУРА ПИРМУХАМАДОВНА — ИДЕЙНО — ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ ДЖИЛАНИ БАНО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА — ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

МИРЗОЕВА ФАРЗОНА МИРЗОЕВНА — ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ САРЧАШМАҲОИ ИТТИЛООТИИ АНГЛИСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ДАВЛАТОВ ИЛҲОМИДДИН САҲОБИДДИНОВИЧ — ТАЪСИРИ НАЗАРИЁТИ АДАБИЁТШИНОСИИ АРАБ ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ АДАБИИ АСРҲОИ IX-XI ФОРС-ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.06.2019

УМАРОВ ИҒБОЛШО МУЗАФФАРОВИЧ — ТАҲЛИЛИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ЛЕКСИКАИ ЛАҲҶАИ ВАХИЁИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.06.2019

ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ — ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ВАРЗИШ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.05.2019

ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ — ОҲАНГИ ИҶТИМОӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР (дар мисоли публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.04.2019

МАНОНОВА МУСЛИМА НУСРАТОВНА — МАХСУСИЯТИ ТАҲИЯИ БАРНОМАҲОИ ХАБАРИИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.04.2019

САФАРЗОДА ЭҲСОН — МАСЪАЛАҲОИ ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САДРИДДИН АЙНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.04.2019

МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА — МУНОСИБАТИ СОТСИОЛОГӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ МУОСИРИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2019

САИДЗОДА ОБИДҶОН САИД — МАХСУСИЯТИ ТАБЛИҒИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ ДАР ОСОРИ САВТИИ РАДИОИ “ТОҶИКИСТОН”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.03.2019

МУРОДОВ АЛИШЕР АСЛОНХОНОВИЧ — БОЛТА ОРТИҚОВ ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XX


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2019

НАЗАРОВ МЕХРУБОН НИЁЗМАДОВИЧ — ВИЖАГИҲОИ МАЪНОӢ, УСЛУБӢ ВА СОХТОРИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ ГУЛУ ГИЁҲ ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XIII-XIV ФОРСУ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.02.2019

НУРҚАЕВ ҚАРОР МУҲАММАДИЕВИЧ — САТТОР ТУРСУН ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ ПСИХОЛОГИИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.02.2019

ҲАФИЗОВ ТЕМУРАЛӢ САФАРАЛИЕВИЧ — ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВӢ ВА БАДЕИИ АШЪОРИ САФАРМУҲАММАД АЙЮБӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.02.2019

АЛСЕНАН АБДУЛҲАКИМ ФАҲАД — МУТАММИМИ ҶУМЛАИ ФОРСӢ ВА МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ ОН БА ЗАБОНИ АРАБӢ (БАР АСОСИ РОМАНИ БУЗУРГИ АЛАВӢ «ЧАШМҲОЯШ»)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

ҶОБИРОВ АБДУҚОДИР БИЛОЛОВИЧ — ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ КИТОБИ «БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУҲАН»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

МУСЛИМОВ ҲАЙДАР АБУБАКРОВИЧ — ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВӢ ВА МАЪНОИИ ОСОРИ МАНУЧЕҲРИИ ДОМҒОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.01.2019

ПИРХОНОВА ҚУРБОНОЙ — МАРСИЯ ВА АНВОИ ОН ДАР АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОҶИК (АСРҲОИ X-XV)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.11.2018

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМЪАЕВНА — МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» (2010-2016)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.10.2018

СОБИРОВ ҲАМЗА ЮСУФОВИЧ — МАҚОМИ АБДУЛВОСЕИ ҶАБАЛӢ ДАР АДАБИЁТИ АСРИ XII ФОРСУ ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.10.2018

БОБОҶОНОВА МУТРИБА СУЛТОНОВНА — РИОЯИ МЕЪЁРҲОИ ЭТИКАИ КАСБӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТӢ (ДАР МИСОЛИ НАШРИЯҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.10.2018

ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО — МАВЗӮЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НОМАҲОИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2018

СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ — ТАҶАССУМИ БАДЕИИ ТАЪРИХ ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.09.2018

МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ — ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ — МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.04.2018

МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР — АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.04.2018

АСАДОВА МОХЧЕХРА РУСТАМОВНА — ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.03.2018

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА — ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)