АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.06.2022, соати 16.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 17.03.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-001
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИФРОТГАРОИИ ДИНИЮ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИММИ ОН ДАР РАВАНДИ ДИГАРГУНШАВИИ ҶОМЕА (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.03.2022