АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 24.12.2021, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 20.09.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-030
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ИФРОТГАРОИИ ДИНИЮ СИЁСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МУҲИММИ ОН ДАР РАВАНДИ ДИГАРГУНШАВИИ ҶОМЕА (ДАР МИСОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН)

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯӣи ихтисоси

23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ

Унвонҷӯ: АШУРЗОДА ҶАМШЕДИ ХУРШЕД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.09.2021