6D.KOA-022

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология  6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.03.2021

МАЛИКНЕЪМАТ ГУЛИХАНДОНИ – ВЕЖАГИҲОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ҚИССА АНДАР ҚИССА ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

ҲАЛИМОВА МАҲБУБА САФАРАЛИЕВНА – ТАҲЛИЛИ ГРАММАТИКӢ-КАТЕГОРИЯВӢ ВА ФУНКСИОНАЛӢ-СЕМАНТИКИИ ҶОНИШИНҲОИ ШАХСӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА ОЛМОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

БОБОЕВА БАРНО РАУФОВНА – ҶОЙГОҲИ МАТБУОТИ ҲИЗБӢ ДАР ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.01.2021

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА – ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.12.2020

ОДИНАЕВА ГУЛБОНУ МАДАЛИЕВНА – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ ЛИРИКИИ ҲАҚНАЗАР ҒОИБ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.12.2020

ШАҲБОЗИ РУСТАМШО – АНТРОПОНИМИЯИ «ТАЪРИХИ СИСТОН» (ҷанбаи таърихӣ – забоншиносӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.12.2020

ТАЛАБОВА ТАХМИНА МАХМАДАЛИЕВНА – ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТАХ (НА ОСНОВЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.12.2020

ҚОДИРОВА ФИРӮЗА РУСТАМОВНА – ХУСУСИЯТҲОИ ЛУҒАВӢ-МАЪНОИИ «ҶАҲОННОМА»-И МУҲАММАДИ БАКРОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.12.2020

ШАМШОДИ ҶАМШЕД – АЗ ТАЪРИХИ ЭҶОДИ «ЁДДОШТҲО»-И САДРИДДИН АЙНӢ (дар асоси матнҳои чопии асар)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.11.2020

МУРОДОВ ҶУРАБЕК ҚУРБОНАЛИЕВИЧ – ТАҲЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ-АДАБИИ МЕҲДӢ АХАВОНИ СОЛИС


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.11.2020

БОБОҶОНОВА МАДИНА ҲАЙДАРҶОНОВНА – ТАҲАВВУЛИ СИМОИ ШАХСИЯТИ ТАЪРИХӢ ДАР АДАБИЁТИ ТОҶИК (дар мисоли образи Темурмалик)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 25.11.2020

НАБИЕВА МЕҲРАНГЕЗ НАЗАРОВНА – МУҲАММАДҶОНИ ШАКУРИИ БУХОРОӢ – МУҲАҚҚИҚИ ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.11.2020

ҒОИБОВ САЪДӢ ШОКИРОВИЧ – ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ НОҲИЯВӢ ДАР ТОҶИКИСТОН (дар мисоли нашрияҳои даврии водии Зарафшон)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.11.2020

ЛАТИФОВ АЛИХОН ДАВЛАТОВИЧ – ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ҲИКОЯҲОИ МЕҲРУННИСО ПАРВИЗ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.11.2020

ҚУТБИДДИНОВ АБДУЛМУМИН ҲОШИМОВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ БАДЕИИ МАТБУОТИ МАҲАЛЛИИ ТОҶИКИСТОН (дар мисоли нашрияҳои“Шаҳриёр” ва “Набзи Файзобод”)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2020

ШОҲИЁН МАНСУР БОЙЗОДАНАҚШИ МАНТИҚ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ЖУРНАЛИСТ (дар мисоли ВАО-и Тоҷикистон)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2020

ТУРАЕВ АБУНАСР МАҲМАДХОҶАЕВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКӢ ВА ЛЕКСИКИИ МУАРРАБОТИ ЗАБОНИ ФОРСӢ (ТОҶИКӢ) ДАР ЗАБОНИ АРАБӢ (аз рӯйи маводи “Фарҳанги ҷомеи корбурдии фарзон”)-и Парвизи Атобакӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2020

АБДУҶАЛИЛОВ ФИРДАВС НИЗОМОВИЧ – ЖУРНАЛИСТИКАИ ИНТЕРНЕТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: ТАШАККУЛ, МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.09.2020

ҶӮРАЕВА ЗАМИРА ГУЛЯМОВНА – ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ҲИКОЯ ДАР АДАБИЁТИ УРДУ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.09.2020

БОБОМАЛЛАЕВ ИЛҲОМҶОН ҶАНОБОВИЧ – ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ ДАР СОЛҲОИ 50-70-УМИ АСРИ ХХ (ДАР МИСОЛИ ОСОРИ АМИНҶОН ШУКӮҲӢ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2020

САЙДАЛИЕВА МУҲАЙЁ ХОСТИХУДОЕВНА – ТАҲЛИЛИ ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ НУТҚИ КӮДАК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.09.2020

БОЗОРЗОДА НУРИДДИН ШОДИПУР – САФАРНОМА ҲАМЧУН ЖАНРИ ПУБЛИТСИСТИКА (масъалаҳои назарӣ, таърих ва амалия)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.09.2020

МУСТАҶОБОВА РУДОБА МУКАРРАМШОЕВНА – ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗӮӢ ВА ҲУНАРИИ АШЪОРИ ВАТАНДӮСТОНАИ КАМОЛ НАСРУЛЛО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.08.2020

САЙФИДДИНОВА ГУЛЧЕҲРА АЗИМОВНА – ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИКИСТОН (дар заминаи маводи нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Озодагон» – 2000-2015)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

ОДИНАЕВА МАРХАБО ХАКИМОВНА – ОСВЕЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖУРНАЛАХ ТАДЖИКИСТАНА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

САЛИМЗОДА МАҶИД ОДИНА – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ТОҶӢ УСМОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.04.2020

ИСМОИЛОВА ФАРЗОНА ҚАЮМОВНА – “МАТБУОТ ДАР ҶАНГҲОИ ИТТИЛООТӢ (ДАР МИСОЛИ ҲАВОДИСИ МИСР СОЛҲОИ 2011-2013)”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

ОХУНЗОДА НАСРУДДИН – СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ КИТОБИИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

АТОЕВ МУҲАММАДИҚБОЛ ИМОМУДИНОВИЧ – АНОСИРИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТӢ ДАР РӮЗНОМАИ «БУХОРОИ ШАРИФ»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2020

ҲАЙДАРОВА СУРАЙЁ АБДУРОЗИҚОВНА – ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ВА ҲОФИЗАИ ТАЪРИХӢ ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД»- И АБДУЛҲАМИД САМАД


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

АБДУҚОДИРЗОДА САИДМУКАРРАМ – ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА СУННАТИ ТАФСИРНИГОРИИ ҚУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ (АСРҲОИ X-XV)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

СОЛЕҲОВ МИРЗО ОДИНАЕВИЧ – САНОИИ ҒАЗНАВӢ ВА МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ НАЗМИ ТАСАВВУФИИ ФОРС-ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

ИНОЯТОВА ЗЕБИНИСО ПОДАБОНОВНА – МАВҚЕИ МУАЛЛИФ – НОҚИЛ ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТӢ (ДАР МИСОЛИ ЭҶОДИЁТИ ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

АМИРШОЕВА МАНЗУРА ПИРМУХАМАДОВНА – ИДЕЙНО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ ДЖИЛАНИ БАНО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА – ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

МИРЗОЕВА ФАРЗОНА МИРЗОЕВНА – ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ САРЧАШМАҲОИ ИТТИЛООТИИ АНГЛИСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ДАВЛАТОВ ИЛҲОМИДДИН САҲОБИДДИНОВИЧ – ТАЪСИРИ НАЗАРИЁТИ АДАБИЁТШИНОСИИ АРАБ ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ АДАБИИ АСРҲОИ IX-XI ФОРС-ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.06.2019

УМАРОВ ИҒБОЛШО МУЗАФФАРОВИЧ – ТАҲЛИЛИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ЛЕКСИКАИ ЛАҲҶАИ ВАХИЁИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.05.2019

ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ – ОҲАНГИ ИҶТИМОӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР (дар мисоли публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.04.2019

МАНОНОВА МУСЛИМА НУСРАТОВНА – МАХСУСИЯТИ ТАҲИЯИ БАРНОМАҲОИ ХАБАРИИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.04.2019

САФАРЗОДА ЭҲСОН – МАСЪАЛАҲОИ ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САДРИДДИН АЙНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.04.2019

МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА – МУНОСИБАТИ СОТСИОЛОГӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ МУОСИРИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2019

САИДЗОДА ОБИДҶОН САИД – МАХСУСИЯТИ ТАБЛИҒИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ ДАР ОСОРИ САВТИИ РАДИОИ “ТОҶИКИСТОН”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.03.2019

МУРОДОВ АЛИШЕР АСЛОНХОНОВИЧ – БОЛТА ОРТИҚОВ ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XX