6D.KOA-022

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-022

6D020500 – Филология6D021000 – Филологияи хориҷӣ

6D050400 – Рӯзноманигорӣ

57

27.10.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.10.2020

ТУРАЕВ АБУНАСР МАҲМАДХОҶАЕВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ ГРАММАТИКӢ ВА ЛЕКСИКИИ МУАРРАБОТИ ЗАБОНИ ФОРСӢ (ТОҶИКӢ) ДАР ЗАБОНИ АРАБӢ (аз рӯйи маводи “Фарҳанги ҷомеи корбурдии фарзон”)-и Парвизи Атобакӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2020

АБДУҶАЛИЛОВ ФИРДАВС НИЗОМОВИЧ – ЖУРНАЛИСТИКАИ ИНТЕРНЕТӢ ДАР ТОҶИКИСТОН: ТАШАККУЛ, МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 29.09.2020

ҶӮРАЕВА ЗАМИРА ГУЛЯМОВНА – ТАҲАВВУЛИ ЖАНРИ ҲИКОЯ ДАР АДАБИЁТИ УРДУ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.09.2020

БОБОМАЛЛАЕВ ИЛҲОМҶОН ҶАНОБОВИЧ – ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ МУОСИРИ ТОҶИКӢ ДАР СОЛҲОИ 50-70-УМИ АСРИ ХХ (ДАР МИСОЛИ ОСОРИ АМИНҶОН ШУКӮҲӢ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2020

САЙДАЛИЕВА МУҲАЙЁ ХОСТИХУДОЕВНА – ТАҲЛИЛИ ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ НУТҚИ КӮДАК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.09.2020

БОЗОРЗОДА НУРИДДИН ШОДИПУР – САФАРНОМА ҲАМЧУН ЖАНРИ ПУБЛИТСИСТИКА (масъалаҳои назарӣ, таърих ва амалия)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.09.2020

МУСТАҶОБОВА РУДОБА МУКАРРАМШОЕВНА – ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗӮӢ ВА ҲУНАРИИ АШЪОРИ ВАТАНДӮСТОНАИ КАМОЛ НАСРУЛЛО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.08.2020

САЙФИДДИНОВА ГУЛЧЕҲРА АЗИМОВНА – ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ МУҲОҶИРАТИ МЕҲНАТӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИКИСТОН (дар заминаи маводи нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Озодагон» – 2000-2015)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

ОДИНАЕВА МАРХАБО ХАКИМОВНА – ОСВЕЩЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖУРНАЛАХ ТАДЖИКИСТАНА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.04.2020

САЛИМЗОДА МАҶИД ОДИНА – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВИЮ ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ТОҶӢ УСМОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.04.2020

ИСМОИЛОВА ФАРЗОНА ҚАЮМОВНА – “МАТБУОТ ДАР ҶАНГҲОИ ИТТИЛООТӢ (ДАР МИСОЛИ ҲАВОДИСИ МИСР СОЛҲОИ 2011-2013)”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

ОХУНЗОДА НАСРУДДИН – СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ КИТОБИИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.03.2020

АТОЕВ МУҲАММАДИҚБОЛ ИМОМУДИНОВИЧ – АНОСИРИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТӢ ДАР РӮЗНОМАИ «БУХОРОИ ШАРИФ»


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2020

ҲАЙДАРОВА СУРАЙЁ АБДУРОЗИҚОВНА – ХУДШИНОСИИ МИЛЛӢ ВА ҲОФИЗАИ ТАЪРИХӢ ДАР РОМАНИ «ГАРДИШИ ДЕВБОД»- И АБДУЛҲАМИД САМАД


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

АБДУҚОДИРЗОДА САИДМУКАРРАМ – ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА СУННАТИ ТАФСИРНИГОРИИ ҚУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ (АСРҲОИ X-XV)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.03.2020

СОЛЕҲОВ МИРЗО ОДИНАЕВИЧ – САНОИИ ҒАЗНАВӢ ВА МАРҲАЛАҲОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ НАЗМИ ТАСАВВУФИИ ФОРС-ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

ИНОЯТОВА ЗЕБИНИСО ПОДАБОНОВНА – МАВҚЕИ МУАЛЛИФ – НОҚИЛ ДАР ОСОРИ ПУБЛИТСИСТӢ (ДАР МИСОЛИ ЭҶОДИЁТИ ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.03.2020

АМИРШОЕВА МАНЗУРА ПИРМУХАМАДОВНА – ИДЕЙНО – ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ ДЖИЛАНИ БАНО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ҚАДАМОВА НИҲОНӢ ҲАЙДАРШОЗОДА – ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ МАТБУОТИ ДАВРИИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

МИРЗОЕВА ФАРЗОНА МИРЗОЕВНА – ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ САРЧАШМАҲОИ ИТТИЛООТИИ АНГЛИСӢ ДАР ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.06.2019

ДАВЛАТОВ ИЛҲОМИДДИН САҲОБИДДИНОВИЧ – ТАЪСИРИ НАЗАРИЁТИ АДАБИЁТШИНОСИИ АРАБ ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ АДАБИИ АСРҲОИ IX-XI ФОРС-ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.06.2019

УМАРОВ ИҒБОЛШО МУЗАФФАРОВИЧ – ТАҲЛИЛИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ЛЕКСИКАИ ЛАҲҶАИ ВАХИЁИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.06.2019

ШАФОАТОВ АЗАЛ НУСРАТОВИЧ – ТАШАККУЛ ВА ТАҲАВВУЛИ ИСТИЛОҲОТИ ВАРЗИШ ДАР ЗАБОНИ ТОҶИКӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.05.2019

ИСМОИЛЗОДА ЗИНАТУЛЛОҲ – ОҲАНГИ ИҶТИМОӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ МУОСИР (дар мисоли публитсистикаи Асадулло Саъдуллоев)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.04.2019

МАНОНОВА МУСЛИМА НУСРАТОВНА – МАХСУСИЯТИ ТАҲИЯИ БАРНОМАҲОИ ХАБАРИИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР (дар мисоли барномаҳои иттилоотии “Ахбор”-и телевизиони “Тоҷикистон” ва “Навид”-и Муассисаи давлатии телевизиони “Сафина”)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.04.2019

САФАРЗОДА ЭҲСОН – МАСЪАЛАҲОИ ҲУВИЯТИ МИЛЛӢ ДАР ПУБЛИТСИСТИКАИ САДРИДДИН АЙНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.04.2019

МУРОДОВА РУХШОНА МУРОДОВНА – МУНОСИБАТИ СОТСИОЛОГӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ МУОСИРИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.03.2019

САИДЗОДА ОБИДҶОН САИД – МАХСУСИЯТИ ТАБЛИҒИ АДАБИЁТ ВА САНЪАТ ДАР ОСОРИ САВТИИ РАДИОИ “ТОҶИКИСТОН”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.03.2019

МУРОДОВ АЛИШЕР АСЛОНХОНОВИЧ – БОЛТА ОРТИҚОВ ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ БАЧАГОНАИ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XX


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.03.2019

НАЗАРОВ МЕХРУБОН НИЁЗМАДОВИЧ – ВИЖАГИҲОИ МАЪНОӢ, УСЛУБӢ ВА СОХТОРИИ ВОЖАҲОИ ИФОДАГАРИ ГУЛУ ГИЁҲ ДАР ЗАБОНИ ҒАЗАЛИЁТИ ШОИРОНИ АСРҲОИ XIII-XIV ФОРСУ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.02.2019

НУРҚАЕВ ҚАРОР МУҲАММАДИЕВИЧ – САТТОР ТУРСУН ВА ТАҲАВВУЛИ НАСРИ ПСИХОЛОГИИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.02.2019

ҲАФИЗОВ ТЕМУРАЛӢ САФАРАЛИЕВИЧ – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВӢ ВА БАДЕИИ АШЪОРИ САФАРМУҲАММАД АЙЮБӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.02.2019

АЛСЕНАН АБДУЛҲАКИМ ФАҲАД – МУТАММИМИ ҶУМЛАИ ФОРСӢ ВА МУШКИЛОТИ ТАРҶУМАИ ОН БА ЗАБОНИ АРАБӢ (БАР АСОСИ РОМАНИ БУЗУРГИ АЛАВӢ «ЧАШМҲОЯШ»)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

ҶОБИРОВ АБДУҚОДИР БИЛОЛОВИЧ – ВИЖАГИҲОИ ЗАБОНИИ КИТОБИ “БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУҲАН”


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.01.2019

МУСЛИМОВ ҲАЙДАР АБУБАКРОВИЧ – ВИЖАГИҲОИ ЛУҒАВӢ ВА МАЪНОИИ ОСОРИ МАНУЧЕҲРИИ ДОМҒОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 11.01.2019

ПИРХОНОВА ҚУРБОНОЙ – МАРСИЯ ВА АНВОИ ОН ДАР АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОҶИК (АСРҲОИ X-XV)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 19.11.2018

ИСМОИЛОВА ШАМСИНИСО ҶУМЪАЕВНА – МУРОДИФОТИ ГРАММАТИКИИ ИБОРАҲОИ ИСМӢ ДАР ЗАБОНИ МАТБУОТИ ТОҶИК (ДАР МИСОЛИ ҲАФТАНОМАИ «АДАБИЁТ ВА САНЪАТ» (2010-2016)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.10.2018

СОБИРОВ ҲАМЗА ЮСУФОВИЧ – МАҚОМИ АБДУЛВОСЕИ ҶАБАЛӢ ДАР АДАБИЁТИ АСРИ XII ФОРСУ ТОҶИК


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.10.2018

БОБОҶОНОВА МУТРИБА СУЛТОНОВНА – РИОЯИ МЕЪЁРҲОИ ЭТИКАИ КАСБӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТӢ (ДАР МИСОЛИ НАШРИЯҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.10.2018

ГАДОЗОДА МАҲМАДШАРИФИ ДАВЛАТШО – МАВЗӮЪ ВА ХУСУСИЯТҲОИ БАДЕИИ НОМАҲОИ РАШИДАДДИНИ ВАТВОТ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.10.2018

СИРОҶИДДИНИ ЭМОМАЛӢ – ТАҶАССУМИ БАДЕИИ ТАЪРИХ ДАР НАСРИ СОТИМ УЛУҒЗОДА (Солҳои 60-80-уми асри ХХ)


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.09.2018

МУРОДОВ БАҲРИДДИН РАҲМОНОВИЧ – ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ – МАЪНОӢ ВА НАҲВИИ ҶОНИШИНҲОИ МАНФӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОҶИКӢ ВА АНГЛИСӢ


 

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.04.2018

МУҲАММАД ҶАЪФАР ТАЙЁР – АФҒОНИСТОН ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛИ ТОҶИКИСТОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.03.2018

ГУЛОМОВА САДБАРГ НОЗИМОВНА – ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КОРАНИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ (на примере творчества И. А. Бунина)