ҚОДИРЗОДА САЙИДМУССО МУҲИБУЛЛО

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.05.2021, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 11.02.2021
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

АФКОРИ СИЁСИЮ ҲУҚУҚИИ АБӮАЛӢ МУҲАММАД ИБНИ МИСКАВАЙҲ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: ҚОДИРЗОДА САЙИДМУССО МУҲИБУЛЛО

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.12.2020