РАҲМОНЗОДА МУҲАММАД ҶАМШЕД

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 26.02.2021, соати 14.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 21.11.2020
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-059
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ БАРОИ ФАЪОЛИЯТИ ҒАЙРИҚОНУНИИ БОНКӢ МУВОФИҚИ ҚОНУНГУЗОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси

12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Унвонҷӯ: РАҲМОНЗОДА МУҲАММАД ҶАМШЕД

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 20.10.2020