ШАЙДУЛЛОИ ҲОҶӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 21.09.2023, соати 15:00

Санаи ҷойгиркунӣ: 03.07.2023

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ТАҲЛИЛИ СОХТОРӢ ВА МАЪНОИИ ИСТИЛОҲОТИ ИНТЕРНЕТӢ (дар асоси маводҳои забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) 

барои дарёфти дараҷаи илмии илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ

Унвонҷӯ: ШАЙДУЛЛОИ ҲОҶӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.07.2023