ҶУМЪАЕВ МЕҲРОБ ОДИНАЕВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 26.01.2023, соати 13.00
Санаи ҷойгиркунӣ: 10.10.2022
Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021
оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ЛЕКСИКИЮ СЕМАНТИКӢ ВА КАЛИМАСОЗИИ ИҚТИБОСОТИ АРАБӢ ДАР АСАРҲОИ НАСРИИ АБДУРАҲМОНИ ҶОМӢ (дар заминаи «Нафаҳот-ул-унс» ва «Баҳористон»)

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ҶУМЪАЕВ МЕҲРОБ ОДИНАЕВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Ризоияти муассисаи пешбар