Кафедраи геометрия ва методикаи таълими математика

1884

Шашуми марти соли 1963 кафедраи методикаи таълими математика ва физика таъсис дода шуд. Аз якуми сентябри соли 1965 кафедраи методикаи таълими математика аз методикаи таълими физика ҷудо карда шуд. Аз моњи феврали соли 1965 кафедра номи кафедраи геометрия ва методикаи таълими математикаро гирифт. Њадафи асосии ташкил ёфтани кафедра аз он иборат буд, ки барои мактабњои миёна кадрњои баландихтисос тайёр карда, хатмкунандагонро бо методњо ва усулњои замонавии таълими математика ва геометрия ошно намояд.

Кафедра дар давоми фаъолияти худ дар тарбияи чандин наслњои муаллимони риёзиёт, интеллигентсияи миллї сањми арзандаи худро гузоштааст ва минбаъд низ мегузорад. Дар кафедра, дар солњои гуногун, устодони зиёде, ба мисли Антропова В.И., Мухторов С.М., Мањмадҷонов С.М., Музаффарова Њ.П., Кельман Э.И., Неъматуллоева Ќ.Њ., Силитсер С.И., Эркинбоев Х., Ризоева К., Аблобердиев Р. ва дигарон кору фаъолият намудааанд.

Корњои илмию тадќиќотии аъзоёни кафедра ба њалли масоили психологию педагогии такмили таълими математика дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва донишгоњ, инчунин мукаммалгардонии китобњои дарсии математикаи амалкунанда дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї равона шудааст. Дар тўли фаъолияти илмию таълимї аз љониби устодони кафедра зиёда аз 90 номгўй китобњои дарсї ва васоити таълимї нашр карда шудааст.

Њоло дар кафедра дотсентон – Исматов С.Н. ва Љумъаев К.Ќ., ассистентон – Ќурбонов С.Р., Умаров С.Њ. ва Мирзозода М. ба корњои илмию амалї машѓуланд.

Исматов САЙФУЛЛО НЕЪМАТОВИЧ

14.01.1977

 ДАРАҶАИ илмӢ

номзади илмҳои физикаю математика

 Рисолаи номзадӣ:

Распределение дробных частей значений линейного многочлена, аргумент которого принимает простые числа из коротких интервалов (Тақсимшавии қисмҳои касрии қиматҳои бисёраъзогии хаттӣ, ки аргументаш ададҳои соддаро аз интервалҳои кӯтоҳ қабул мекунад). ш. Душанбе, 26.06.2015

Ихтисос 01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел (мантиқи математикӣ, алгебра ва назарияи ададҳо).

Рисолаи докторӣ: нест.

Унвони илмӣ: дотсент.

Номгӯи китобҳои чопшуда:

 1. Ҷумъаев К.Қ., Исматов С.Н., Ҳафизов Ҳ.М., Қурбонов С.Р., Самаров Ш.Ш. Ҳалли масъалаҳои мунтахаб аз математика. – Душанбе, «Саманд», 2018, – 418 с.

Миқдори интишороти илмӣ дар 5-соли охир:

Ҳамагӣ 16-то.

Мақолаҳо 13, фишурдамақолаҳо – 3.

Фанни таълимие, ки аз тарафи омӯзгор дарс дода мешаванд:

 1. Асосҳои назарияи элементарии ададҳо;
 2. Методњои њалли масъалањои риёзї;
 3. Курси махсус – Методикаи њалли муодилањо, нобаробарињо ва системањои онњо;
 4. Курси махсус – Методикаи таълими пайдарпаињо ва ибтидои анализ дар МТМУ.

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Маълумот оид ба омӯзгор:

Исматов Сайфулло Неъматович – номзади илмҳои физикаю математика, мудири кафедраи методикаи таълими математика ва геометрияи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Ҷумҳуриии Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Б. Ғафуров, х. 40. Тел: (+992) 935677852; saifullo@mail.ru

ҶУМЪАЕВ КОМИЛ ҚОБИЛОВИЧ

06.11.1943

 ДАРАҶАИ илмӢ

номзади илмҳои педагогика

 Рисолаи номзадӣ:

Изучение задач как путь осуществления дидактических целей решение их в школе (Омӯзиши масъалаҳо ҳамчун роҳи амалисозии мақсадҳои дидактикии ҳалли онҳо дар мактаб). ш. Душанбе, 1974

Ихтисос 13.00.01 – общая педагогика (педагогикаи умумї).

Рисолаи докторӣ: нест.

Унвони илмӣ: дотсент.

Номгӯи китобҳои чопшуда:

 1. Джумаев К.К., Раджабов Р.К. Лабораторные работы по курсу “Методика преподавания математики, основ информатики и вычислительной техники”. Часть 1 и 2, – Душанбе 1989, – 89 с.
 2. Љумъаев К.Ќ. Љустуљўи њалли масъалањои геометрї. (Васоити таълимї барои муаллимон). Душанбе, Маориф, 1991, – 96 с.
 3. Љумъаев К.Ќ. ва дигарон. Асосњои математикаи элементарї ва маљмўаи мисолу масъалањо. – Душанбе, “Деваштич” 2007, – 438с.
 4. Ҷумъаев К.Қ., Исматов С.Н., Ҳафизов Ҳ.М., Қурбонов С.Р., Самаров Ш.Ш. Ҳалли масъалаҳои мунтахаб аз математика. – Душанбе, «Саманд», 2018, – 418 с.

Миқдори интишороти илмӣ дар 5-соли охир:

Ҳамагӣ 5-то.

Мақолаҳо – 5.

Фанни таълимие, ки аз тарафи омӯзгор дарс дода мешаванд:

 1. Методикаи таълими математика;
 2. Курси махсус аз методикаи таълими математика.

Мукофоту ҷоизаҳо: Медали юбилейии «XXX» – солагии ДМТ», Љоизаи «Комсомоли Ленинї»(1975), Алоъчии маъориф (1976).

Маълумот оид ба омӯзгор:

Ҷумъаев Комил Қобилович – номзади илмҳои педагогика, дотсенти кафедраи методикаи таълими математика ва геометрияи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Ҷумҳуриии Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. Сино, к. Ломоносов (Ҳувайдуллоев), х. 94, Тел: (+992) 938090933.

ҒАФОРОВ САТТОР

10.06.1956

 ДАРАҶАИ илмӢ

номзади илмҳои физикаю математика

 Рисолаи номзадӣ:

Полукасательные структуры высщего порядка (Структураҳои нимрасандагии тартиби олӣ). ш. Қазон, 24.12.1992

Ихтисос 01.01.04 – геометрия и топология (геометрия ва топология).

Рисолаи докторӣ: нест.

Унвони илмӣ: дотсент.

Номгӯи китобҳои чопшуда:

 1. Fафоров С., Алиќулов Р., Маханов Р.Ю. Математикаи дискретї ва мантиќ. – Душанбе, «Эр-граф», 2015. – 140 с.
 2. Fафоров С., Маханов Р.Ю., Fаффоров Ш.С. Математикаи олї, ќисми 1. – Душанбе, «Эр-граф», 2017. – 206 с.
 3. 3. Fафоров С., Кабиров А.Т., Fаффоров Ш.С. Назарияи эњтимолият. – Душанбе, «Эр-граф», 2017. – 197 с.

Миқдори интишороти илмӣ дар 5-соли охир:

Ҳамагӣ 13-то.

Мақолаҳо – 13.

Фанни таълимие, ки аз тарафи омӯзгор дарс дода мешаванд:

 1. Геометрияи дифференсиалӣ ва топология;
 2. Геометрияи нақшакашӣ ва графикаи мухандисӣ;
 3. Геометрияи дифференсиалӣ ва элементҳои њисоби тензорї.

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Маълумот оид ба омӯзгор:

Ғафоров Саттор – номзади илмҳои физикаю математика, дотсенти кафедраи методикаи таълими математика ва геометрияи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Ҷумҳуриии Тоҷикистон, ш. Душанбе, н. И. Сомонӣ, к. Пушкин, х. 4, Тел: (+992) 935346468.

Қурбонов сулаймон раҶабекович

29.04.1964

 Рисолаи номзадӣ:

Методические основы повышения ээффективности системы переподготовки и повышения квалификации учителей математики на примере Республики Таджикистана(Асосҳои методии баланд бардоштани самаранокии системаи бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорони фанни математика дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Ихтисос 13. 00. 02. – Теория и методика обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).

Рисолаи докторӣ: нест.

Унвони илмӣ: нест.

Номгӯи китобҳои чопшуда:

 1. Ҷумъаев К.Қ., Исматов С.Н., Ҳафизов Ҳ.М., Қурбонов С.Р., Самаров Ш.Ш. Ҳалли масъалаҳои мунтахаб аз математика. – Душанбе, «Саманд», 2018, – 418 с.;
 2. Комилиён Ф.,Қурбонов С., Тағоев Ш. Роҳнамои фанни технолгияи иттилоотӣ синфи 6 барои омӯзгорони МТУ. – Душанбе, “Маориф”, 2018, – 124 с.
 3. Комилиён Ф.,Қурбонов С., Саидов И.М. Роҳнамои фанни технолгияи иттилоотӣ синфи 5 барои омӯзгорони МТУ. – Душанбе, “Маориф”, 2018, – 116 с.;
 4. Комилиён Ф.,Давлатов Р.Ҷ., Раҷабов Б. Ф.,Қурбонов С., Роҳнамои фанни технолгияи иттилоотӣ синфи 8 барои омӯзгорони МТУ. – Душанбе, “Маориф” 2018, – 172 с.;
 5. Нугмонов М., Қурбонов С.,Туронов С. Роҳнамои фанни математика синфи 5 барои омӯзгорони МТУ. – Душанбе, “Маориф”, 2017, – 144 с.;
 6. Нугмонов М., Қурбонов С.,Туронов С. Роҳнамои фанни математика синфи 6 барои омӯзгорони МТУ. – Душанбе, “Маориф”, 2017, – 168 с.

Ҳамагӣ 63 –то китоб ва дастур.

Миқдори интишороти илмӣ дар 5-соли охир:

Ҳамагӣ 11-то.

Мақолаҳо 7, фишурдамақолаҳо – 4.

Фанни таълимие, ки аз тарафи омӯзгор дарс дода мешаванд:

 1. Методикаи таълими математика;
 2. Таърих ва методологияи математика;
 3. Курси махсус – Методикаи омӯхтани мавзӯъҳои математикаи элементарӣ;
 4. Курси махсус – Формула ва фуексияҳои тригонометрӣ.

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Маълумот оид ба омӯзгор:

Қурбонов Сулаймон Раҷабекович – аълочии маорифи Тоҷикистон, ассистенти кафедраи методикаи таълими математика ва геометрияи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 734025, Ҷумҳуриии Тоҷикистон, ш. Ваҳдат, х. Рудакӣ, 57 а, ҳуҷраи 6, Тел: (+992) 933324040; kurbosulajmon@mail.ru

УМАРОВ САЙЁД

16.09.1995

 Фанни таълимие, ки аз тарафи омӯзгор дарс дода мешаванд:

 1. Методикаи таълими математика;
 2. Методњои њалли масъалањои риёзї;
 3. Таърих, методологияи математика ва асосњои геометрия;
 4. Курси махсус – Методикаи таълими тригонометрия ва функсияњои тригонометрї;
 5. Курси махсус – Методикаи њалли масъалањои геметрия (планиметрия ва стереометрия).

Мукофоту ҷоизаҳо: нест.

Маълумот оид ба омӯзгор:

Умаров Сайёд – ассистенти кафедраи методикаи таълими математика ва геометрияи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Ҷумҳуриии Тоҷикистон, ш. Ҳисор, ҷамоати деҳоти Навобод, деҳаи Ғуриёт, Тел: (+992) 997383035; sayod-1995@mail.ru