6D.KOA-026

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-026

6D020100 – Фалсафа

6D020600 – Диншиносӣ

6D020400 – Фарҳангшиносӣ

77

07.12.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.07.2021

САТТОРЗОДА СУБҲИДИН НАҶМУДДИН – МАВЗУЪ: “НИЗОЪҲОИ ДИНӢМАЗҲАБӢ ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ МУНОСИБАТҲОИ ЗИДДИЯТНОКИ ИҶТИМОӢ ДАР ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОН: ТАҲЛИЛИ ИҶТИМОӢ –ФАЛСАФӢ

Хулосаи кафедра


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.07.2021
АМИРБЕКОВА ИҚЛИМА ҶАБОРОВНАТАЪЛИМОТИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ДАР БОРАИ ЗАН

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.06.2021

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.05.2021

ГУЛОМОВА МАВЗУНА СИРОДЖОВНА – СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Отзыв научного руководителя

Сведения о научном руководителе

Заключение кафедры


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.02.2021

КАРИМОВ КАРОМАТУЛЛО ДАВЛАМАДОВИЧ – ФАЛСАФАИ ЗАБОН (дар мисоли забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то имрӯз)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.01.2021

НАЗАРОВ САЪДУЛЛО ТУРАХОНОВИЧ – АФКОРИ ФАЛСАФӢ ВА ИҶТИМОӢ-СИЁСИИ ИБНИ БОҶҶА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.12.2020

БЕХБУДОВ ШАХОБДЖОН ТАГОЙМУРОДОВИЧ – ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПАРАДИГМЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2020

АРКОМИДДИНЗОДА ШАМСИДДИН АРКОМИДДИН – ТАЪЛИМОТИ ИБНИ ХАЛДУН ДАР БОРАИ ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ ИҶТИМОИИ ИНСОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2020

КАЛОНЗОДА ФАРИДУН ИБРОҲИМПУР – МАСЪАЛАИ ҲАРАКАТ, ФАЗО ВА ВАҚТ ДАР ТАЪЛИМОТИ ФАЛСАФИИ ИБНИ СИНО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.10.2020

ИБРОҲИМОВ ФУРҚАТҶОН МУРОДОВИЧ – ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК ДАР ТАҲҚИҚОТИ АНРИ КОРБЕН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.10.2020

КОРИХОНОВ САИДВАККОСХОН ОЛИМХОНОВИЧ – АНТРОПОЛОГИЯ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ

Решение о допуске к защите


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

ТУРАБОЕВА ДИЛОБАР ХАСАНОВНА – ГНОСЕОЛОГИЯ КУТБИДДИНА ШИРАЗИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.10.2020

АБУБАКРИ МИРЗОАҲМАДИ ГРЕЗОДА – ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ФАЛСАФАИ АХЛОҚИ АБӮБАКРИ РОЗӢ ВА НАСИРИДДИНИ ТӮСӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

ТУРАЕВ ФАЙЗАЛИ РАДЖАБАЛИЕВИЧ – ЛИЧНОСТЬ В СОЦИО–КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ТАДЖИКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

АЗИЗОВ КОМИЛ ҶУРАХОНОВИЧ – ФАЛСАФАИ ИФТИХОРИ МИЛЛӢ ВА ДАВЛАТДОРӢ ДАР “ШОҲНОМА” – И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

САИДОВ ДАЛЕР МУҲИБУЛЛОЕВИЧ – ТАЪСИРИ ГУРӮҲҲОИ ДИНӢ-ИФРОТИИ МУОСИР БА БЕХАТАРИИ МАЪНАВИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.09.2020

ИШОНОВА САБРИНА РУСТАМОВНА – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ В МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА (на примере системы образования и политики Таджикистана)