6D.KOA-020

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-020

6D020500 – Филология
6D021000 – Филологияи хориҷӣ
6D021300 – Забоншиносӣ 10.01.00 – Адабиётшиносӣ 10.01.01 – Адабиёти тоҷик
равобити адабӣ

РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ: 10.01.03 – Адабиёти кишварҳои хориҷии Аврупо, Осиё,
Африқо, сокинони бумии Амрико ва Австралия бо нишон додани адабиёти кишвари алоҳида 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

23

07.01.2022


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ: 

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 06.04.2023

БОБОРАҶАБОВА ГУЛНОЗА ЗИЁВИДДИНОВНА – КОНСЕПСИЯИ ШАХСИЯТ ВА ҲУНАРИ ЧЕҲРАНИГОРӢ ДАР ОСОРИ САДРИДДИН АЙНӢ


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 18.03.2023

САФАРЗОДА МАНУЧЕҲРИ НАҶОТ –  ТЕЛЕВИЗИОН – ОМИЛИ ҲАМГИРОИИ ҶАМЪИЯТӢ-СИЁСӢ (дар мисоли телевизионҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 18.03.2023

РАҲМАТОВА ОЗОДАХОН АНВАРҶОНОВНА – СОХТ, МАВЗУЪҲО ВА ПОЭТИКАИ ҚАСИДАҲОИ САЙФИ ИСФАРАНГӢ

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 02.03.2023

НАЗАР БОХРУЛО – ҚОФИЯ ВА РАДИФ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ 

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 02.03.2023

КАРИМОВА ҲИЛОЛА ҚОДИРАЛИЕВНА – ТАСВИРИ БАДЕИИ ВОҚЕИЯТИ ИҶТИМОӢ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ӮРУН КӮҲЗОД


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 04.02.2023

ИСМАТУЛЛОИ ҲАБИБУЛОИ НАРЗУЛЛОЗОДА – ВАЗИФА ВА МАСЪУЛИЯТИ МУҲАРРИРИ ТЕЛЕВИЗИОН (дар мисоли телевизионҳои «Тоҷикистон» ва «Сафина»)

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 25.01.2023

РАҲМОНОВ ҲАФИЗ АЗИЗОВИЧ – ФАЗЛИДДИН МУҲАММАДИЕВ ВА ТАҲАВВУЛИ ҲИКОЯИ МУОСИРИ ТОҶИК (cолҳои 60-80-уми асри XX)


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 05.01.2023

АТОЕВ МУҲАММАДИҚБОЛ ИМОМУДИНОВИЧ – АНОСИРИ ЖАНРҲОИ ПУБЛИТСИСТӢ ДАР РӮЗНОМАИ «БУХОРОИ ШАРИФ» 


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 20.12.2022

МЕРГАНЗОДА МАНУЧЕҲРИ БЕКНАЗАР – ПОЭТИКАИ ОСОРИ ҒИНОИИ АДИБ СОБИРИ ТИРМИЗӢ 

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 20.12.2022

РИЗОЕВА ПАРВИНА СӮҲРОБОВНА – АБУМУЗАФФАРИ АБЕВАРДӢ ВА ҶОЙГОҲИ Ӯ ДАР ТАҲАВВУЛИ АДАБИЁТИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК (асрҳои ХI-ХII)

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 23.11.2022

НАИМОВА ФАРЗОНА МЕҲРУБОНОВНА – МАСЪАЛАҲОИ АДАБИЁТШИНОСӢ ДАР МУКОТИБОТИ САДРИДДИН АЙНӢ ВА АБУЛҚОСИМ ЛОҲУТӢ

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 22.11.2022

ХОЛОВ АЪЛОХУҶА САЙНОЗИМОВИЧ – ТАЪСИРИ ИБН АЛ-ФОРИЗ БА ЭҶОДИЁТИ АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 08.11.2022

КИРОМУДИНОВ ЗИЁРАТ ҚИЁМУДДИНОВИЧ – ЭҶОДИЁТИ Н.С. ТИХОНОВ БАР МАБНОИ РАВОБИТИ АДАБИИ ТОҶИКУ РУС ДАР АСРИ ХХ 

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 05.11.2022

ЗАРИПОВА ШАҲНОЗА ТОҲИРОВНА – ХУСУСИЯТҲОИ МУНДАРИҶАВӢ ВА ЖАНРИИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ҲИЛОЛИЁН АСКАР


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 26.10.2022

АБДУСАЛОМЗОДА АБДУМАЛИК МАҲМАДУЛЛО –   “ШЕЪРИ НАВ” ВА ТАҲАВВУЛИ АНЪАНАИ МАНЗУМАСАРОӢ (БАР МАБНОИ МАНЗУМАҲОИ НИМО ЮШИҶ, СИЁВУШИ КАСРОӢ, СУҲРОБ СИПЕҲРӢ ВА АСКАР ҲАКИМ) 

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 25.10.2022

 МАҲМАДАЛИЕВА МУҲАББАТ РАҲМОНОВНА БОБО АФЗАЛИ КОШОНӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ МАВЗУИЮ БАДЕИИ РУБОИЁТИ Ӯ 


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.10.2022

АЗИЗОВ ФИРУЗ ШАРИФОВИЧ – ТОК-ШОУ ҲАМЧУН ЖАНРИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ (дар мисоли барномаҳои Телевизиони Тоҷикистон ва Телевизиони Сафина)

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.10.2022

САМАДОВА МАВЗУНА ТАҒОЙЕВНА – МАХСУСИЯТЊОИ ПУБЛИТСИСТИИ ОСОРИ ТЎЛЌИН ХОЉА

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 10.10.2022

АБДУЛЛОЕВА МАШҲУРА НЕМАТОВНА – БАРРАСИИ МАСЪАЛАҲОИ САЙЁҲӢ ДАР  МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИК дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» – солҳои 2015-2020)

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

Ризоияти муассисаи пешбар


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

САФАРОВА НАРГИС САЙФУДДИНОВНА – САИДҶОН ҲАКИМЗОДА ВА ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ АШЪОРИ Ӯ


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

НОДИРОВА МАВЗУНА АКБАРШОЕВНА – ЧЕҲРАҲОИ АДАБИЮ ФАРҲАНГӢ ДАР ЭҶОДИЁТИ СОТИМ УЛУҒЗОДА


Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 11.07.2022

ҒАФФОРЗОДА ШОҲРУХ ҲАБИБУЛЛО – ХУСУСИЯТҲОИ ҒОЯВИЮ БАДЕИИ ОСОРИ МАНСУРИ УБАЙДИ ЗОКОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ – НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН

ОЛИМИЁН САБРИНА ШАМСУЛЛО  –  НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРИИ ТОҶИК ДАР ТАРҒИБИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 06.07.2022

ЛАТИФОВ АЛИХОН ДАВЛАТОВИЧ – ИНЪИКОСИ МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ ДАР ҲИКОЯҲОИ МЕҲРУННИСО ПАРВИЗ

Тақриз ба автореферат 3


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022

МИРАЛИЕВА САРВАРБӢ ТОЛИБОВНА – ЛИРИКАИ ИҶТИМОИИ РУСТАМ ВАҲҲОБЗОДА  (ваҷҳаи шоирӣ, мавқеи адабӣ ва масъалаҳои асосӣ) 


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.07.2022

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 02.07.2022

ШАРИФЗОДА ЛУТФУЛЛО АБДУЛЛО – АРЗИШҲОИ ИЛМӢ ВА АДАБИИ НОМАҲОИ САДРИДДИН АЙНӢ ВА МИРЗО ТУРСУНЗОДА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

МАЛИКНЕЪМАТ ГУЛИХАНДОНИ – ВЕЖАГИҲОИ СОХТОРИЮ МАЪНОИИ ҚИССА АНДАР ҚИССА ДАР «МАСНАВИИ МАЪНАВӢ»-И МАВЛОНО ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХӢ

Хулосаи шӯрои диссертатсионӣ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 26.03.2022

РАҶАБОВА МАРҲАБО ТӮХТАСУНОВНА – ТАҲАВВУЛИ НАЗМИ АРАБИЗАБОНИ ФОРСУ ТОҶИК ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XI ВА АСРИ XII (дар заминаи «Харидат-ул-қаср ва ҷаридат-ул-аср»-и Имодуддини Исфаҳонӣ)