ДУСТЗОДА ҲАМРОХОН ҶУМЪА

Эълон оид ба ҳимояи  рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 29.02.2024, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 21.11.2023

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАҚШИ ВОСИТАҲОИ ТАСВИРИ БАДЕӢ ДАР ТАШАККУЛИ СОХТОР ВА МАЪНОИ ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ (ДАР АСОСИ МАВОДИ НАСРИ МУОСИРИ ТОҶИК) 

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ДУСТЗОДА ҲАМРОХОН ҶУМЪА

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 21.11.2023
Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия