6D.KOA-026

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-026

6D020100 – Фалсафа

6D020600 – Диншиносӣ

6D020400 – Фарҳангшиносӣ

77

07.12.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.04.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.04.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.04.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.03.2020

ХАТАМОВА МУХАЙЁ ГАФУРОВНА – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.03.2020

НЕГМАТУЛЛОЕВА СУРАЙЁ РУСТАМОВНА – РОЛЬ РУССКИХ СОВЕТСКИХ ФИЛОСОФОВ В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 30-80ГГ. ХХ ВЕКА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.03.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.02.2020

МАҲМАДИЗОДА НОЗИМ ДАВЛАТМУРОД – ЗОҲИРШАВИИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНӢ–СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ ИНКИШОФИ ҶОМЕАИ ТОҶИК ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ОН: ТАҲЛИЛИ ФАЛСАФӢ-ИҶТИМОӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.11.2019

КЕНЖАЕВА ЛАТОФАТ ЭРГАШЕВНА – ЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ НАСИРУДДИНА ТУСИ (на основе его трактата «Асас ул-иктибас»)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019

МУҲАМАДҶОНИ ТАҒОЙМУРОДИ РАҲМАТУЛЛО – ҒОЯҲОИ ФАЛСАФАИ МАОРИФ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК ДАР АСРҲОИ IX-XIII


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019

ХУДОЙДОДЗОДА ФАРРУХ БЕГИДЖОН – РАЗВИТИЕ СИЛЛОГИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ В ЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ИБН СИНЫ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.11.2019
ГАФУРОВА ЗАРРИНА АБДУЛЛОДЖАНОВНА – ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.10.2019

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 23.09.2019

ГУЛОМОВА МАВЗУНА СИРОДЖОВНА – СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕОтзыв научного руководителя


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.09.2019

МУРОДОВ ИЛҲОМҶОН ДАВЛАТОВИЧ – ИДОРАКУНӢ ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.08.2019

БЕКОВ КОМИЛҶОН – НАҚШИ ШУУБИЯ ДАР ТАЪРИХИ ХУДШИНОСИИ ХАЛҚИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.05.2019

ҶӮРАЕВ КОМРОН ҶОНДОРОВИЧ – ҶАДИДИЯ РАМЗИ МАРҲИЛАИ НАВИ РУШДИ МАОРИФПАРВАРӢ ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ ХХ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.04.2019

СУБҲОНОВ САЛОҲИДДИН ИКРОМОВИЧ – ТАШАККУЛИ ИЛМИ ТАЪРИХИ ФАЛСАФАИ ТОҶИК ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШУРАВӢ (СОЛҲОИ 50-80 АСРИ ХХ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2019

УСТОБОЕВА ДИЛАФРӮЗ МУҲИДДИНОВНА – ОМИЛҲОИ КОСТАШАВИИ АХЛОҚ ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ОНҲО ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН (таҳлили иҷтимоӣ – фалсафӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.01.2019

ДАСТАМБУЕВ НАЗАРХУДО ШАЙДОЕВИЧ – СОЦИАЛЬНЫЕ ДОКТРИНЫ СОВРЕМЕННОГО ИСМАИЛИЗМАОтзыв научных руководителей


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.11.2018

КОМИЛОВ ДАЛЕР РУСТАМОВИЧ – АВИЦЕННОВЕДЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ В XX ВЕКЕ И НАЧАЛЕ XXI В. (ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)