6D.KOA-026

Рамзи ШД

Рамзи ихтисос

Рақами фармони КОА

Оғози фаъолият

6D.KOA-026

6D020100 – Фалсафа

6D020600 – Диншиносӣ

6D020400 – Фарҳангшиносӣ

77

07.12.2017


РИСОЛАҲОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ:
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 12.07.2021
Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.07.2021
АМИРБЕКОВА ИҚЛИМА ҶАБОРОВНАТАЪЛИМОТИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ДАР БОРАИ ЗАН

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.06.2021

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.05.2021

ГУЛОМОВА МАВЗУНА СИРОДЖОВНА – СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ТАДЖИКИСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Отзыв научного руководителя

Сведения о научном руководителе

Заключение кафедры


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 16.02.2021

КАРИМОВ КАРОМАТУЛЛО ДАВЛАМАДОВИЧ – ФАЛСАФАИ ЗАБОН (дар мисоли забони тоҷикӣ аз асрҳои миёна то имрӯз)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.01.2021

НАЗАРОВ САЪДУЛЛО ТУРАХОНОВИЧ – АФКОРИ ФАЛСАФӢ ВА ИҶТИМОӢ-СИЁСИИ ИБНИ БОҶҶА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 31.12.2020

БЕХБУДОВ ШАХОБДЖОН ТАГОЙМУРОДОВИЧ – ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПАРАДИГМЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2020

АРКОМИДДИНЗОДА ШАМСИДДИН АРКОМИДДИН – ТАЪЛИМОТИ ИБНИ ХАЛДУН ДАР БОРАИ ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ ИҶТИМОИИ ИНСОН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.10.2020

КАЛОНЗОДА ФАРИДУН ИБРОҲИМПУР – МАСЪАЛАИ ҲАРАКАТ, ФАЗО ВА ВАҚТ ДАР ТАЪЛИМОТИ ФАЛСАФИИ ИБНИ СИНО


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 13.10.2020

ИБРОҲИМОВ ФУРҚАТҶОН МУРОДОВИЧ – ФАЛСАФАИ АСРИМИЁНАГИИ ТОҶИК ДАР ТАҲҚИҚОТИ АНРИ КОРБЕН


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.10.2020

КОРИХОНОВ САИДВАККОСХОН ОЛИМХОНОВИЧ – АНТРОПОЛОГИЯ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ

Решение о допуске к защите


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

ТУРАБОЕВА ДИЛОБАР ХАСАНОВНА – ГНОСЕОЛОГИЯ КУТБИДДИНА ШИРАЗИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 01.10.2020

АБУБАКРИ МИРЗОАҲМАДИ ГРЕЗОДА – ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ФАЛСАФАИ АХЛОҚИ АБӮБАКРИ РОЗӢ ВА НАСИРИДДИНИ ТӮСӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

ТУРАЕВ ФАЙЗАЛИ РАДЖАБАЛИЕВИЧ – ЛИЧНОСТЬ В СОЦИО–КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ТАДЖИКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

АЗИЗОВ КОМИЛ ҶУРАХОНОВИЧ – ФАЛСАФАИ ИФТИХОРИ МИЛЛӢ ВА ДАВЛАТДОРӢ ДАР “ШОҲНОМА” – И АБУЛҚОСИМ ФИРДАВСӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 30.09.2020

САИДОВ ДАЛЕР МУҲИБУЛЛОЕВИЧ – ТАЪСИРИ ГУРӮҲҲОИ ДИНӢ-ИФРОТИИ МУОСИР БА БЕХАТАРИИ МАЪНАВИИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНӢ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 18.09.2020

ИШОНОВА САБРИНА РУСТАМОВНА – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ В МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА (на примере системы образования и политики Таджикистана)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.04.2020

БОЙНАЗАРОВ ЭШОНКУЛ ХОЛНАЗАРОВИЧ – ПРОБЛЕМА ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.04.2020

НИЁЗӢ ЁРМАҲМАД БОБО – ТАСНИФОТИ ИЛМ ДАР ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ ШАРҚӢ ВА ТАЪСИРИ ОН ДАР ТАСНИФОТИ МУОСИРИ ИЛМ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 09.04.2020

НУРАЛИЕВА МАВЛУДА МУКИМОВНА – ФЕНОМЕН МАССЫ И СПОСОБЫ ЕЁ УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.03.2020

НЕГМАТУЛЛОЕВА СУРАЙЁ РУСТАМОВНА – РОЛЬ РУССКИХ СОВЕТСКИХ ФИЛОСОФОВ В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 30-80ГГ. ХХ ВЕКА


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 03.03.2020

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 22.11.2019

КЕНЖАЕВА ЛАТОФАТ ЭРГАШЕВНА – ЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ НАСИРУДДИНА ТУСИ (на основе его трактата «Асас ул-иктибас»)

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019

МУҲАМАДҶОНИ ТАҒОЙМУРОДИ РАҲМАТУЛЛО – ҒОЯҲОИ ФАЛСАФАИ МАОРИФ ДАР ОСОРИ МУТАФАККИРОНИ ТОҶИК ДАР АСРҲОИ IX-XIII


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 08.11.2019

ХУДОЙДОДЗОДА ФАРРУХ БЕГИДЖОН – РАЗВИТИЕ СИЛЛОГИСТИКИ АРИСТОТЕЛЯ В ЛОГИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ИБН СИНЫ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 04.11.2019
ГАФУРОВА ЗАРРИНА АБДУЛЛОДЖАНОВНА – ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 10.10.2019

Таърихи ҷойгиркунии рисола: 17.09.2019

МУРОДОВ ИЛҲОМҶОН ДАВЛАТОВИЧ – ИДОРАКУНӢ ҲАМЧУН ЗУҲУРОТИ ИҶТИМОӢ ДАР ШАРОИТИ ҶОМЕАИ ТОҶИКИСТОНИ МУОСИР


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 27.08.2019

БЕКОВ КОМИЛҶОН – НАҚШИ ШУУБИЯ ДАР ТАЪРИХИ ХУДШИНОСИИ ХАЛҚИ ТОҶИК


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 28.05.2019

ҶӮРАЕВ КОМРОН ҶОНДОРОВИЧ – ҶАДИДИЯ РАМЗИ МАРҲИЛАИ НАВИ РУШДИ МАОРИФПАРВАРӢ ДАР НИМАИ АВВАЛИ АСРИ ХХ


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 24.04.2019

СУБҲОНОВ САЛОҲИДДИН ИКРОМОВИЧ – ТАШАККУЛИ ИЛМИ ТАЪРИХИ ФАЛСАФАИ ТОҶИК ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШУРАВӢ (СОЛҲОИ 50-80 АСРИ ХХ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 14.02.2019

УСТОБОЕВА ДИЛАФРӮЗ МУҲИДДИНОВНА – ОМИЛҲОИ КОСТАШАВИИ АХЛОҚ ВА РОҲҲОИ ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ОНҲО ДАР ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКИСТОН (таҳлили иҷтимоӣ – фалсафӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 05.01.2019

ДАСТАМБУЕВ НАЗАРХУДО ШАЙДОЕВИЧ – СОЦИАЛЬНЫЕ ДОКТРИНЫ СОВРЕМЕННОГО ИСМАИЛИЗМАОтзыв научных руководителей


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 15.11.2018

КОМИЛОВ ДАЛЕР РУСТАМОВИЧ – АВИЦЕННОВЕДЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ В XX ВЕКЕ И НАЧАЛЕ XXI В. (ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)