ХОҶАМИРОВ МУСЛИҲИДДИН ХОҶАМИРОВИЧ

Эълон оид ба ҳимояи такрории рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 22.09.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 11.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-021

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

ХУСУСИЯТҲОИ ЛЕКСИКӢ-СЕМАНТИКӢ ВА СОХТОРИИ «ҶОМЕЪУТ-ТАВОРИХ»-И РАШИДУДДИНИ ФАЗЛУЛЛОҲ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси

10.02.01 – Забони тоҷикӣ

Унвонҷӯ: ХОҶАМИРОВ МУСЛИҲИДДИН ХОҶАМИРОВИЧ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022