Кафедраи биохимия

Мудири кафедра

д.и.б.,профессор

Ҳимоҳиддин Юлдошев

Аз соли таъсисёбии худ кафедраи биохимияи факултети биология мавзӯъҳои илмиро дар  асоси нақшаҳои Шӯрои проблемавии АИ ИҶШС, барномаҳои илмӣ – техникии ҳамкории  давлатҳои аъзои  СЭВ, барномаи ҷумҳуриявии илмӣ–техникии иқтисодӣ–иҷтимоии Тоҷикистон барои солҳои 1986 – 1990 оғоз намудааст. Соли 1976 бо қарори КДИТ ИҶШС дар назди кафедра гурӯҳи илмии биотехнология кушода шуд, ки супоришҳои иловагиро барои  омӯзиши равандҳои биоэнергетика, энзимология ва фотосинтез амалӣ мегардонад. Соли 1987 дар кафедра тахассуси генетика кушода шуд.

Солҳои охир дар кафедра таҳқиқотҳо оид ба ошкор намудани механизмҳои физиологию биохимиявии мутобиқат ва устувории растаниҳо аз таъсири омилҳои ногувор оғоз гардиданд. Барои ин навъҳо ва генотипҳои гуногуни пахта, растаниҳои мутантӣ  Arabidopsisthaliana (L) Heynh., ки аз рӯйи ҳосилнокї фарқ мекунанд, истифода бурда мешаванд.

Дар кафедраи биохимия чандин соҳаи илми муосир ба монанди биохимия, генетика, биотехнология, биофизика ва генетикаи муҳандисӣ фаъол њастанд, ки аз рӯйи ин фанҳо устодон барои донишҷӯён лексия мехонанд. Инчунин самти таҳқиқотҳои илмии кафедра ба ин соҳаҳо бахшида шудаанд.

Мавзӯъ ва самтҳои асосии таҳқиқотҳои илмии кафедра

1. Хусусиятҳои физиологию биохимиявии ташаккулёбии мутобиқатӣ ва патологии ҳолатҳои организм дар шароити экстремалӣ.

2. Омӯзиши механизмҳои мутобиқатӣ, ки устуворӣ ва ҳосилнокии растаниҳоро ошкор менамоянд.

3. Омӯзиши табаддулоти репликатсия дар бозсозии ҳуҷайра бо усули муҳандиси ҳуҷайравӣ.

Кафедраи биохимия ба маркази илмӣ – методӣ табдил ёфта, имконият фароҳам овард, ки дар базаи он конференсияҳои байналмилалӣ, умумииттифоқӣ ва ҷумҳуриявӣ бахшида ба проблемаҳои таълими биохимия, генетика, биофизика ва  дастовардҳои  соҳаҳои имрӯзаи фанҳои биологӣ (дар солҳои 1988, 2004,2007,2009, 2012, 2013) гузаронида шаванд.

Имрӯзҳо кафедраи биохимия ҳамчун маркази илмӣ дар кишвар ва берун аз марзи он машҳур гардидааст. Гувоҳи ин гуфтањо баромадҳои илмӣ ва чопи мақолаҳои илмии устодони кафедра дар конференсияҳои байналмилалӣ, симпозиумҳо, конгресҳо дар Олмон,  Булғория, Венгрия, Италия, Шветсия, Австрия, Туркия, Россия, Узбекистон, Белоруссия, Қазоқистон ва Қирғизистон мебошанд.

Кафедраи биохимия бо бисёр мактабҳои олӣ ва институтҳои илмї- таҳқиқотӣ, аз ҷумла, бо Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. Ломоносов, Институти физиологияи растаниҳо ба номи К.А. Тимирязев, Институти биохимия ба номи А.Н. Бах, Институти генетикаи умумии ба номи Н.И. Вавилов, Институти зироаткории АИ КТ, Институти биологияи Қазон, Институти биохимияи АИ ҶУ, Институти ботаника, физиологияи растаниҳо ва генетикаи АИ ҶТ робитаҳои илмӣ ва дўстона дорад.

Хатмкунандагони факултет аз рўйи ихтисосњои мављудаи кафедра на танҳо дар мактабҳои ҳамагонӣ, инчунин дар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар лабораторияҳои  клиникӣ, биохимиявӣ, иммунологӣ ва гурӯҳҳои илмӣ – таҳқиқотии соҳаи хоҷагии қишлоқ фаъолият менамоянд.

ТАЪРИХИ КАФЕДРАИ БИОХИМИЯ

Соли 1974 бо қарори Госплани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо иштироки фаъолонаи академики АИ ҶТ, профессор М.М. Якубова дар назди кафедраи физиологияи растаниҳо ихтисоси биохимия кушода шудааст. Дар ташаккули кафедра ҳамчун асосгузор академик М.М. Якубова, профессор М.А. Бобоҷонова, дотсент  Л.Е. Автомонова ва дигарон саҳми арзанда гузоштаанд.

Дар ташаккули кафедра ва танзими раванди таълим, корҳои илмӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисос  олимони АИ ҶТ аз он ҷумла академикҳо Ю.С.Носиров, Х.Ё.Каримов, П.Ҷ. Усмонов, узви вобастаи АИ ҶТ К.А. Алиев, докторони илм Ю.Е. Гиллер, В.Л. Калер ва дигарон, инчунин профессорони ДДМ ба  номи М. В. Ломоносов, академик А.Т. Макроносов, узви вобстаи АИ ФР А.Б. Рубин, узви вобстаи АИ ФР Б.Ф. Ванюшин, профессорон Т.Е.Кренделева, Н.Д. Алехина, олимони институтҳои илмӣ-таҳқиқотии ФР А.А. Ничипорович, А.К. Романова, Н.Г. Доман, Л.К. Островская, З.М. Эйделман, Д.О. Сапожников, В. Семененко, Н.П. Воскресенская  саҳми босазо гузошта, бо самимият орзу намуданд, ки дар оянда кафедраи биохимия ҳақиқатан ҳам дар Тоҷикистон ба маркази таълимӣ ва илмии тайёр намудани мутахасисони  баландихтисос мубаддал гардад.  Аз рӯзи таъсис то имрӯзҳо дар базаи кафедра зиёда аз 40 нафар аспирантура ва докторантураро  хатм намуда, зиёда аз 450 нафар мутахассисони факултети биология ба ихтисосҳои биохимия ва генетика сазовор гардидаанд.

         Дар давраи мавҷудияти кафедра зиёда аз 20 нафар устодони кафедра рисолаи номзадӣ ва 5 нафар рисолаҳои докториро дифоъ намудаанд. Дар базаи кафедраи биохимияи ДМТ аз соли 1994 то 2000 Шӯрои диссертатсионӣ оид ба дифои рисолаи номзадӣ аз рӯйи ихтисосҳои “Биохимия” ва “Генетика” фаъолият дошт. Аз соли 2001 ба Шӯрои диссертатсионӣ оид ба дифои рисолаҳои докторї аз ихтисоси “Биохимия” ташкил ёфт, ки то имрӯз фаъолият дорад.

Ҳоло дар кафедра 4 доктори илм, 5 номзади илм, 2 ассистент ва 2 лаборант кор мекунанд.

Бояд қайд намуд, ки кафедраи биохимияи ДМТ дар Тоҷикистон ягона кафедраест, ки мутахассисони биохимикҳо ва генетикҳоро тайёр мекунад.

Маводҳои чопшудаи кормандони кафедраи биохимия дар

                               5 соли охир

1.      Гиясов Т. Дж., Осёнова Л.Н. «Нитратредуктазная активность проростков различных форм хлопчатника». Материалы Республиканской конференции «Адаптационные аспекты функционирования живых систем». Душанбе-2007. С.41-44.

2.      Гиясов Т.Дж., Осёнова Л.Н., Якубова М.М. «Особенности ключевых показателей азотного обмена хлопчатника». Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 800-летию поэта, великого мыслителя Мавлоно Джалолуддина Балхи и 16-й годовщине Независимости Республики Таджикистан. Часть 1. Душанбе-2007. С. 130.

3.      Достиев Х.Р., Юлдашев Х. Ю., Якубова М.М. «Сравнительная характеристика донорно-акцепторных систем у хлопчатника, различающихся по продуктивности». Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 800-летию поэта, великого мыслителя Мавлоно Джалолуддина Балхи и 16-й годовщине Независимости Республики Таджикистан. Часть 1. Душанбе-2007. С. 132.

4.      Достиев Х.Р., Юлдашев Х.Ю., Якубова М.М. «Сравнительная характеристика донорно-акцепторных систем у хлопчатника, различающихся по продуктивности» // Деп НТИ НПИ Центр. – Душанбе,  2007г. C. 8.

5.      Осёнова Л.Н., Гиясов Т. Дж., Якубова М.М. «Изучение регуляторных свойств нитратредуктазы хлопчатника» // Материалы научно-теоритической конференции профессорского – преподавательского состава посвященной 15 – й годовщине Независимости Республики Таджикистан, 2700 – летию города Куляба и Году арийской цивилизации. Душанбе – 2006. Часть I. С.110.

6.      Косимов Р.Б. Х.Ю. Юлдашев, А.А. Файзуллоев. «Изучение некоторых морфофизиологических параметров волосяных фолликул у овец» // Вестник Таджикского государственного университета  (научный журнал). №3 (3.5) Душанбе-2007. С.177-181.

7.      Осёнова Л.Н., Гиясов Т.Дж. «Зависимость активности нитратредуктазы хлопчатника от условий роста» // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава посвященной 800-летию поэта, великого мыслителя Мавлоно Джалолуддина Балхи и 16-й годовщине Независимости Республики Таджикистан. Часть 1. Душанбе-2007. С. 129.

8.      Хамрабаева З.М. Якубова М.М. «Температурная зависимость АТФазной активности хлоропластов хлопчатника и арабидопсиса» // Материалы Республиканской конференции «Адаптационные аспекты функционирования живых систем». Душанбе-2007. С.139-143.

9.      Хамрабаева З.М., Якубова М.М. «Особенности функционирования солюбилизированного CFхлоропластов хлопчатника» // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 800-летию поэта, великого мыслителя Мавлоно Джалолуддина Балхи и 16-й годовщине Независимости Республики Таджикистан. Часть 1. Душанбе-2007. С. 126-127.

10.  Юлдашев Х.Ю., Достиев Х.Р., Якубова М.М. «Донорно-акцепторное взаимодействие между ассимилирующими и потребляющими ассимилянты органами в продукционных процессах хлопчатника». // Материалы научно – теоретической конференции профессорского – преподавательского состава, посвященной 15-й годоводщине Независимости Республики Таджикистан, 2700-летию города Куляба и Году арийской цивилизации. Душанбе – 2006. Часты I. С. 110-111.

11.  Юлдашев Х.Ю., Достиев Х.Р., Якубова М.М. «Онтогенетические изменения параметров водного обмена листьев хлопчатника» // Материалы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 800-летию поэта, великого мыслителя Мавлоно Джалолуддина Балх и16-й годовщине Независимости Республики Таджикиста. Часть 1. Душанбе-2007. С. 131.

12.  Юлдашев Х.Ю., Достиев Х.Р., Якубова М.М. «Онтогенетические изменения параметров водного обмена листьев хлопчатника» // Деп. НТИ НПИ Центр. – Душанбе, 2007г. 5с

13.  Юлдашев Х.Ю., Достиев Х.Р., Якубова М.М. «Характеристика параметров водного обмена листьев хлопчатника» // Материалы Республиканской конференции «Адаптационные аспекты функционирования живых систем».  Душанбе -2007. С. 170-171.

14.  Юлдашев Х.Ю., Якубова М.М., Хамидов Х.Н. «О роли фотосинтетических признаков в системе донорно-акцепторных отношений у высокопродуктивных сортов хлопчатника» // Материалы научно – теоретической конференции профессорско – преподавательского состава, посвященной 17 годовщине государственной Независимости Республики Таджикистан, 1150-летию основоположника таджикско-персидской литературы Абуабдулло Рудаки и году таджикского языка.  Душанбе-2008 г. С.18.

15.  Якубова М.М., Хамрабаева З.М. «Особенности энерготрансформирующей системы хлоропластов хлопчатника и арабидопсиса» // Известия АН РТ, Отдел биол. и мед. наук, 2006, №2. С.67 – 78

16.  Якубова М.М. «Особенности биохимической адаптации» // «Проблемы гастроэнтерологии». Материалы научно – практической конф. с межд. участием, посвященной 80 – летию со дня рождения академика Х.Х.Мансурова. Душанбе, 2006, №3 – 4 (28). С.192 – 193.

17.  М.М. Якубова «Организация биологических систем и особенности адаптации» // Материалы Республиканской конференции «Адаптационные аспекты функционирования живых систем». Душанбе -2007. С.5-11.

18.  Якубова М.М., Юлдашев Х.Ю., Достиев Х.Р. «Особенности донорно-акцепторной системы хлопчатника» // Материалы Республиканской конференции «Адаптационные аспекты функционирования живых систем». Душанбе -2007. С.171-175. 

19.  Якубова М.М. «Преподавание биоэтики в вузе» // Материалы научно-теоретической конференции профессорское – преподавательского состава и студентов, посвященной800-летию поэта, великого мыслителя Мавлоно Джалолуддина Балх и 16-й годовщине Независимости Республики Таджикистан. Часть 1. Душанбе-2007. С. 128.

20.  Якубова М.М. «Биофизические аспекты изучения организации фотосинтетического аппарата». Учебно-методическое пособие для студентов-биологов. Душанбе -2007. С.5.

21.  Якубова М.М., Юлдашев Х.Ю. «Особенности углекислотного и водного обмена листьев в связи с донорно-акцепторными системами у хлопчатника, различающихся по продуктивности» // Материалы республиканской научно-теоретической конференции «Современные проблемы физиологии и морфологии человека и животных». Душанбе-2007. с. 38-40.

22.  М.М. Якубова., З.М. Хамрабаева. «Особенности энергетического обеспечения фотосинтеза у мутантных форм растений» // VI Съезд общества физиологов растений России. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем». Часть I. Сыктывкар- 2007. с. 167-168.

23.  Якубова М.М., Юлдашев Х.Ю., Гиясов Т.Д, З.М. Хамрабаева. «Донорно-акцепторные системы у различающихся по продуктивности сортов хлопчатника» // Физиолого-химические основы структурно – функциональной организации растений». Тезисы докладов  Международной научной конференции. Россия, Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2008.С.452-453.

24.  Якубова М.М., Юлдашев Х.Ю., Хамидов Х.Н. «Особенности регуляции донорно-акцепторных систем у хлопчатника» // Достижения современной физиологии растений: теоретические и прикладные аспекты». Материалы научной конференции, посвященной памяти академика Академии наук Республики Таджикистан Ю.С. Насырова. Душанбе: «Дониш» , 2008.С 142-143.

25.  Якубова М.М., Юлдашев Х.Ю., Хамрабаева З.М. «Фотосинтетический метаболизм у различающихся по продуктивности форм хлопчатника». // «Достижения современной физиологии растений: теоретические прикладные аспекты». Материалы научной конференции, посвященной памяти академика Академии наук Республики Таджикистан Ю.С.Насырова. Душанбе: «Дониш»  2008.С 144-145.

26.  Якубова М.М., Юлдашев Х.Ю., Хамрабаева З.М., Сухробова Ш. «Онтогенетический профиль функциональной активности хлоропластов хлопчатника». // «Достижения современной физиологии растений: теоретические и прикладные аспекты». Материалы научной конференции, посвящённой памяти академика Академии наук Республики Таджикистан Ю.С. Насырова. Душанбе: «Дониш» 2008.С 146-147.

27.  Якубова М.М., Хамрабаева З.М. Биохимия растений // Учебное пособие. Душанбе-2008. 265с.

28.  М.М.Якубова, Х. Юлдошев, З.М. Ҳамробоева. Машғулиятҳои лабораторӣ аз биохимия. ДМТ, Душанбе. 2009. 40с.

29.  Якубова М.М., О.В. Усмонова, Х.Ю. Юлдошев, З.М. Хамрабаева, Х.Хомидов, Ш.Сухробова. «Arabidopsisthaliana (L) Heynh – объект для выявления физиолого – биохимических механизмов адаптации» //  Известия АН РТ, 2010, №2 (171), С 60 – 61.

30.  Якубова М.М., Хамрабаева З.М. Биохимияи растаниҳо (китоби таълимӣ) (Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп тавсия кардааст). Душанбе: «Хирад», 2010. 260с.

31.  Якубова М.М., Юлдошев Х.Ю., Хамрабаева  З.М., Иброгимова С.И., Хамидов Х. Донорно – акцепторные системы у различающихся по продуктивности сортов хлопчатника. Вестник ТНУ. Душанбе: – «Сино» 2011. с. 90-95.

32.  Якубова М.М., Юлдошев Х.Ю, Хамрабаева  З.М, Иброгимова С.И, Хамидов Х, Физиолого – биохимические показатели хлопчатника. Всероссийская симпозиум «Растение и стресс» Москва – 2011. с.407 – 408.

33.  Якубова М.М., Экологические аспекты биохимической адаптации. Известия Академик наук Республики Таджикистан, отделение биологических и медицинских наук, №1 (174), 2011г. с. 77-88.

34.  Якубова М.М., Основные достижения и перспективы развития биологической науки. Известия Академии наук Республики Таджикистан, отделение биологических и медицинских наук, №1 (174), 2011г. с. 7-20.

35.  Якубова М.М., Молекулярно – генетические аспекты регуляции устойчивости в растительной клетке. Доклады Академии наук республики Таджикистан. 2011, том 54, №3. с.228-232.

36.  Якубова М.М., Мансурова Ф.Х, Саидмуродов Ш.Д, Назарова О.Д. Современные достижения инновационной Биомедицинской технологии. Известия Академии наук Республики Таджикистан, отделение биологических и медицинских наук, №4 (173), 2011г. с.7-15.

37.  Ғиёсов Т.Ҷ., «Биологияи умуми» (мазмуни мухтасар) Душанбе 2011. 155с.

38.  Якубова М.М., Усмонова О.В., Юлдошев Х.Ю., Хамрабаева З.М., Сухробова Ш. «Физиолого – биохимические особенности адаптации у мутантов Arabidopsisthaiana (L) Heynh». тр. межд. науч. конф. Роль «Вавиловской коллекции генетических ресурсов растений в меняющемся мире» Тр. по приклад. бот., генет. и селек. Т. 166. С-Петербург. 2009. с. 607 – 612.

39.  Нуров У.Дж., Ғоибов Х.Р., Косимов Р.Б. Выявление некоторых биохимических и генетических факторов регуляции ингибирования меланогенеза шерсти у овец таджикской породы. Вестник ТНУ. Душанбе: «Сино» 2011. с. 65-69.

40.   Қосимов Р.Б., Нуров У.Дж., Тешаева Б.З., Ғоибов Ҳ.Р., Абдураҳимов Ҳ. Изучение влияния генов – модификаторов на меланогенез у ягнят таджикской породы. Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ «Бехатарии озуқаворӣ: ҳолат ва дурнамо». Душанбе 2011. с.

41.   Қосимов Р.Б., Нуров У.Дж., Тешаев Б.З., Ғоибов Ҳ.Р., Абдураҳимов Ҳ. Изучение ингибирующего влияния на меланогенез генов, определяющих высокую шерстную продуктивность овец. Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ «Бехатарии озуқаворӣ: ҳолат ва дурнамо» Душанбе 2011. с.

42.  Қосимов Р.Б., Нуров У.Дж., Тешаев Б.З., Ғоибов Ҳ.Р., Изучение механизма заполнения меланосом меланоцитами и включение их в волосяные фолликулы ягнят различных пород овец. Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ «Бехатарии озуқаворӣ: ҳолат ва дурнамо» Душанбе 2011. с.

43.  Қосимов Р.Б., Нуров У.Дж., Тешаев Б.З., Ғоибов Ҳ.Р., Абдураҳимов Ҳ. Оценка влияния на меланогенез различных параметров с учетом типа фолликула и его морфологии.. Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ «Бехатарии озуқаворӣ: ҳолат ва дурнамо» Душанбе 2011. с.

44.  Якубова М.М., Юлдошев Х.Ю., Хамрабаева З.М., Иброгимова С.И, Хамидов. Х.Н. Донорно-акцепторные системы у различающихся по продуктивности сортов хлопчатника. Вестник ТНУ. Душанбе: – «Сино» 2011. с. 90-95.

45.  Хамидов Х.Н., Юлдашев Х.Ю., Якубова М.М., Гиясов Т.Д. Особенности фотосинтетического аппарата на уровне естественных донорно-акцепторных отношений у хлопчатника. Известия АН РТ, Отд. биол. и мед. наук, 2011, №3 (176), с. 26-31.

46.   Юлдашев Х.Ю., Хамидов Х.Н., Якубова М.М., Гиясов Т.Д. Адаптационные механизмы фотосинтетического аппарата у сортов и линий хлопчатника. Известия АН РТ, Отд. биол. и мед. наук, 2011, №3 (176), с. 32-38.

47.  Якубова М.М., Юлдошев Х.Ю., Хамрабаева З.М., Хамидов Х.Н. Ответная реакция растений хлопчатника на повышение концентрации углекислого газа. Всероссийский симпозиум «Экология мегаполисов: фундаментальные основы и инновационные технологии» и Школа для молодых ученых по экологической физиологии растений. Научная программа и материалы докладов. – М.: Изд-во «Лесная страна», 2011.        с. 160.

48.  Юлдошев Х.Ю., Хомидов Х.Н., Якубова М.М. Адаптационные механизмы фотосинтетического аппарата при естественных и измененных донороно – акцепторных отношениях у хлопчатника // Мат. научной конф. «Вклад биологии и химии в обеспечение продовольственной безопасности и развитие химических технологий в Таджикистане», посвящ 80-летию образования Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова. Худжанд – 2012.