НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Санаи ҳимоя: 06.10.2022, соати 15.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 07.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси

10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Унвонҷӯ: НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Автореферат (вариантҳои тоҷикӣ ва русӣ)


Таърихи ҷойгиркунии рисола: 07.07.2022

НУРАЛИЗОДА НОИЛШОҲ ИМОМАЛӢ НАШРИЯИ «ОМӮЗГОР» ДАР НИЗОМИ МАТБУОТИ СОҲАВИИ ТОҶИКИСТОН

Тақризи роҳбари илмӣ

Маълумотнома дар бораи роҳбари илмӣ

Суратҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи ҷаласаи шурои олимон

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъйини комиссия экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муассисаи пешбар