ҚОСИМЗОДА СОЛЕҲ САЛИМ

Эълон оид ба ҳимояи рисола барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Санаи ҳимоя: 20.10.2022, соати 13.00

Санаи ҷойгиркунӣ: 12.07.2022

Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-020

оид ба ҳимояи рисола эълон менамояд

МАСОИЛИ ШИНОХТИ САБКИ ШЕЪР ДАР АДАБИЁТИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси
10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ 

 

Унвонҷӯ: ҚОСИМЗОДА СОЛЕҲ САЛИМ

Ҳимоя дар ДМТ баргузор мегардад.

Таърихи ҷойгиркунии ҳуҷҷатҳо: 12.07.2022

 

ҚОСИМЗОДА СОЛЕҲ САЛИММАСОИЛИ ШИНОХТИ САБКИ ШЕЪР ДАР АДАБИЁТИ ЗАМОНИ ИСТИҚЛОЛ

 

Тақризи мушовири илмӣ

Маълумотнома дар бораи мушориви илмӣ

Суратмаҷаласаи кафедра

Хулосаи кафедра

Хулосаи шурои олимони донишгоҳ

Суратҷаласаи ШД дар бораи таъини комиссияи экспертӣ

Хулосаи комиссияи экспертӣ

Суратмаҷаласаи ШД дар бораи ба ҳимоя қабул намудани диссертатсия

Ризоияти муқарризи расмии якум

Ризоияти муқарризи расмии дуюм

Ризоияти муқарризи расмии сеюм

Ризоияти муассисаи пешбар